Kết quả kiểm tra Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 7/2015 tại Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa điểm: Công ty TNHH Tạo dựng Tương lai - Tp. Hồ Chí Minh

- Ngày thi: 10/12/2015

 
 

Nguồn tin: Khoa Du lịch