KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGÀNH

QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH  VÀ LỮ HÀNH

 

TT

Tên học phần

Số TC

 

NĂM THỨ 1

41

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

5

2

Lịch sử Việt Nam

3

3

Tiếng Anh DL chuyên ngành 1

3

4

Tin học đại cương

3

5

Tổng quan du lịch

4

6

Pháp luật đại cương

2

7

Tin học chuyên ngành

3

8

Tâm lý học đại cương

2

9

Tiếng Anh DL chuyên ngành 2

3

10

Kỹ năng mềm trong du lịch

3

11

Giáo dục quốc phòng

*8

12

Giáo dục thể chất 1

*2

 

NĂM THỨ 2

36a; 34b

1

Tư tưởng Hồ  Chí Minh

2

2

Phương pháp luận nghiên cứu khoa học

2

3

Kinh tế vi mô 

3

4

Quản trị học

2

5

Địa lý Du lịch Việt Nam

3

6

Tâm lý khách du lịch & nghệ thuật giao tiếp

3

7

Tiếng Anh DL chuyên ngành 3

3

8

Tiếng Anh DL chuyên ngành 4

3

9

Học phần tự chọn:

3

9.1

Cơ sở văn hoá Việt Nam

 

9.2

Xã hội học Đại cương

 

Học phần theo hướng chuyên ngành (chọn 1 trong hai hướng)

 

- Quản trị khách sạn

(12)

10a

Tiếng Anh SHT

3

11a

SHT1

3

12a

SHT2

3

13a

Nghiệp vụ khách sạn

3

- Quản trị lữ hành và hướng dẫn du lịch

(10)

10b

Dân tộc học

3

11b

Y tế du lịch

3

12b

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm

4

 

NĂM THỨ 3

39a; 35b

1

Kinh tế vĩ mô

3

2

Quản trị nhân sự trong kinh doanh du lịch

3

3

Quản trị tài chính

2

4

Marketing trong kinh doanh du lịch

3

5

Giao lưu văn hoá quốc tế

2

6

Thanh toán quốc tế trong du lịch

2

7

Tiếng Anh DL chuyên ngành 5

3

8

Học phần tự chọn:

3

8.1

Quản lý tổ chức sự kiện

 

8.2

- Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh

 

9

Giáo dục thể chất 2

*3

Học phần theo hướng chuyên ngành (chọn 1 trong hai hướng)

 

- Quản trị khách sạn

(15)

10a

Quản trị lễ tân khách sạn

3

11a

Quản trị buồng khách sạn

3

12a

Quản trị dịch vụ nhà hàng trong khách sạn

3

13a

Chuyên đề khách sạn

2

14a

Thực tập nghề nghiệp

4

- Quản trị lữ hành và hướng dẫn du lịch

(11)

11b

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch 

3

12b

Chuyên đề hướng dẫn

2

13b

Tiếng Anh STT

3

14b

Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch (STT)

3

 

NĂM THỨ 4

26a; 32b

1

Đường lối Cách mạng của ĐCSVN

3

2

Quản lý điểm đến du lịch

3

3

Du lịch có trách nhiệm

2

4

Kế toán doanh nghiệp

3

5

Học phần tự chọn:

3

5.1

Thương mại điện tử trong Du lịch

 

5.2

Quản trị văn phòng

 

6

Học phần tốt nghiệp (thực hiện 1 trong 2)

 

6.1

Khóa luận tốt nghiệp

6

6.2

Khởi nghiệp kinh doanh

3

 

Đạo đức kinh doanh 

3

Học phần theo hướng chuyên ngành (chọn 1 trong hai hướng)

 

- Quản trị khách sạn

(6)

7a

Giám sát khách sạn

3

8a

Quản lý chất lượng dịch vụ

3

- Quản trị lữ hành và hướng dẫn du lịch

(8)

7b

Lịch sử Văn minh thế giới

2

8b

Nghiệp vụ điều hành du lịch

3

9b

Quản trị kinh doanh lữ hành

3

10b

Thực tập nghề nghiệp

4

Ghi chú: a (ký hiệu: Quản trị khách sạn); b (ký hiệu: Quản trị lữ hành và hướng dẫn du lịch)

Nguồn tin: Khoa Du lịch