Kết quả kiểm tra Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 6/2015

- Địa điểm:  Viện Đại học Mở Hà Nội (21/10/2015)

- Ngày thi: 21/10/2015

- Ngày nhận chứng chỉ: 18/11/2015