Kết quả thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 5/2015 tại TP Đà Nẵng

Kết quả thi Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch đợt 5/2015 tại Thành phố Đà Nẵng
 
- Địa điểm:  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng

- Ngày thi:07/09/2015
 

Nguồn tin: Khoa Du lịch