Trường Đại học Mở Hà Nội hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022

Thực hiện Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma tuý (PCMT) năm 2022; Công văn số 2115/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/5/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (PCMT) năm 2022, với mục đích tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyên thông trên phạm vi toàn quốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm, hành động của toàn ngành Giáo dục trong công tác PCMT, Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1572/ĐHM về việc tổ chức các hoạt động, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (PCMT) năm 2022.

Tác giả bài viết: Khoa Du lịch

Nguồn tin: Truường Đại học Mở Hà Nội