Việt Xưa house cần tuyển (rất gấp) 15 bạn NV toàn thời gian và nhiều nhân viên bán thời gian  

Nguồn tin: Nguyễn Phương Mai (Ms) 0162-601-1869