Video Clips

Phỏng vấn: Trưởng Khoa du lịch - Ông Vũ An Dân
Hãy chia sẻ cảm xúc của bạn
Đã xem: 43
Thích: 0
Không thích: 0
Về: định hướng phát triển của Khoa thời gian tới, các chiến lược phát triển, các giải pháp và cam kết nỗ lực phát triển?